Privacy Policy

Inhoudsopgave:
Artikel 1- Over ons privacybeleid
Artikel 2- Contactgegevens
Artikel 3- Persoonsgegevens die wij verwerken
Artikel 4- Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Artikel 5- Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Artikel 6- Delen van persoonsgegevens met derden
Artikel 7- Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Artikel 8- Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Artikel 9- Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 
Artikel 1 - Over ons privacybeleid
UNA Retail Services geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van UNA Retail Services. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 mei 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.
 
Artikel 2 - Contactgegevens
UNA Retail Services UNA Retail Services, gevestigd te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hadewychlaan 8 5643 RT Eindhoven
Telefoonnummer: +31 6 343 45152 (09:00 – 17:00 CET)
B.A. Hissink is de Functionaris Gegevensbescherming van UNA Retail Services Hij is te bereiken via: love.and.carry.nl@gmail.com.
  
Artikel 3 - Persoonsgegevens die wij verwerken 
UNA Retail Services verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- IP-adres.
 
Artikel 4 - Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun Kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via love.and.carry.nl@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Artikel 5 - Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
UNA Retail Services verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Artikel 6 - Delen van persoonsgegevens met derden
UNA Retail Services verstrekt uitsluitend gegevens aan onderstaande derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mollie Betalingsverwerker
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

GMail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

PostNL, DHL & DPD
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL, DHL en DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met hen delen. Deze pakketbezorgers gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat onderaannemers inschakeld worden, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 
Artikel 7 - Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OpenCart
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van OpenCart. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Deze software gebruikt standaard cookies voor het ondersteunen van de volgende functionaliteit: - Valuta; wordt gebruikt voor het bepalen van de valuta waarin prijzen worden getoond; - Taal; wordt gebruikt voor het bepalen van de taal waarin de webwinkel wordt getoond; - PHPSESSID; deze houdt de sessie van de klant vast.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 
Artikel 8 - Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door UNA Retail Services en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar love.and.carry@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. UNA Retail Services wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 
Artikel 9 - Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
UNA Retail Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via love.and.carry@gmail.com.